ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

คณะกรรมการ

ประธานชมรม   นายโกเศรษฐ เชื้อบัณฑิต
รองประธาน นายศุภชัย วัฒนธีระ
เลขานุการ  นายบุญสืบ จันทร์สดใส
เหรัญญิก  ดร.ประจวบ อินระวงค์
ฝ่ายหารายได้   นายณัชพล คิดทำ