ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ด้วยชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยชนะเลิศรางวัลเกียรติยศ นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยนวัตกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนใช้ในกิจกรรมสาธารณะอื่นที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ต่อไป กำหนดการจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

ในการนี้ ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้มีจิตเป็นกุศล ให้ความกรุณาสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้

  1. สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
  2. บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
  3. บริจาคเงินเพื่อจัดทำป้ายโฆษณาหน่วยงานของท่านสำหรับติดตั้งภายในสนามในวันแข่งขัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

 

( นายโกเศรษฐ  เชื้อบัณฑิต )

ประธานชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

 

ดาวน์โหลด เอกสาร

(Download-1 ) ใบสมัครกอล์ฟชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

(Download-2) ใบสนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศล

About Author

administrator