ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

Categories

Description

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช  ได้เรียนเชิญ คุณจรัญ สนเอี่ยม  ศิษย์เก่าไฟฟ้า รุ่นที่ ๕  จากบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  “เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดน้ำมัน” ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกกรรมไฟฟ้า  ในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) และศิษย์เก่า